പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എന്താണ് CKD നിർമ്മാണം?

CKD മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്നത് ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിൽ നിർമ്മാതാവ് ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് ഉൽപ്പന്നം പൂർണ്ണമായും ഡിസ്അസംബ്ലിംഗ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഈ പ്രക്രിയ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സികെഡിയും എസ്കെഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

സികെഡിയും എസ്കെഡിയും അസംബ്ലി പ്ലാൻ്റുകളിലേക്ക് കയറ്റി അയയ്‌ക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് ഘടകങ്ങളുടെ അസംബ്ലിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.എന്നിരുന്നാലും, പ്രധാന വ്യത്യാസം, CKD-യിൽ, ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് നിർമ്മാതാവ് ഉൽപ്പന്നം പൂർണ്ണമായും വേർപെടുത്തുകയോ വേർപെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു, എസ്കെഡിയിൽ ഉൽപ്പന്നം ഭാഗികമായി വേർപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മാതാവ് നിർമ്മാണത്തിനായി CKD ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

നിർമ്മാതാക്കൾ നിർമ്മാണത്തിനായി CKD ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ചെലവ് ലാഭിക്കലാണ്.ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചുനീക്കുന്നതിലൂടെ, നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഷിപ്പിംഗ് ചെലവുകൾ, സംഭരണ ​​ചെലവുകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയിൽ ലാഭിക്കാൻ കഴിയും.കൂടാതെ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള ഉൽപാദനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ കുറഞ്ഞ തൊഴിൽ ചെലവ് അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകും.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നത്?

30 വർഷത്തിലേറെയായി ഗ്യാസ് കുക്കറുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.

ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?